Regulamin sklepu


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://deskwise.store, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Deskwise sp. z o.o. z siedzibą: 64-980 Trzcianka, ul. Żwirowa 1 Posiadający NIP 7632144636, KRS: 0000867978 posiadający REGON: 387427158
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://deskwise.store e-mail – contact@deskwise.store, telefon 515 132 179 adres korespondencyjny – ul. Żwirowa 1, 64-980 Trzcianka
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://deskwise.store
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://deskwise.store, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
  oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
  lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
  od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 10. 10.Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu meble.
 2. Oferowane przedmioty są nowe.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 2560 x 1600.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
 3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
 4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
 6. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ kup teraz” obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Dane adresowe do wysyłki
 7. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 8. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 9. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w innym zakresie czasowym.
  4. W okresie pandemicznym spowodowanym wirusem COVID-19 termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na dowolnym etapie.
 11. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 12. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) standardowy przelew internetowy,

b) system płatności elektronicznych.

13. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

15. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 30-60 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry, jeśli zamówienie dotyczy produktu wykraczającego poza nasze standardy, to data realizacji jest rozpatrywana osobno i nie ma uzasadnienia określonego w punkcie 3.

16. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej spedycji. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

17. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest osobno, ze względu na gabaryty towarów.

18. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. 

19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi.

20. Wraz z Produktem wysyłana jest faktura końcowa potwierdzająca wysłanie towaru.
Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

 1. Imię i nazwisko/firmę,
 2. Adres zamieszkania/siedziby,
 3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 4. Numer zamówienia,
 5. Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Przelewy24, 

PayPro SA

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

NIP: 779-236-98-87

REGON: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


21. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

22. Transakcje i zamówienia, które zostały złożone przy pomocy wykorzystaniu błędów nie zostaną zrealizowane.

23. Kolory wykończeń mogą różnić się od rzeczywistych. Różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.

§ 6. Czas realizacji

1. Czas realizacji dla wszystkich biurek wynosi od 4 do 6 tygodni, nie wliczając przerw świątecznych itp.

2. Czas realizacji dla wszystkich pozostałych produktów wynosi do 6 tygodni. Humanscale wynosi do 6 tygodni. 

§ 7. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres serwis@deskwise.pl lub listem poleconym na adres ul. Żwirowa 1, 64-980 Trzcianka.
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 8. Odstąpienie od umowy


1. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Konsument zwraca produkt na adres Sprzedawcy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Oferowane przez nas produkty są nieprefabrykowane, produkowane na zamówienie, pod konkretne wymagania i specyfikację klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, określone w specyfikacji na stronie produktu lub fakturze i nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeśli proces produkcji został rozpoczęty. 

§ 9. Informacje na temat materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych.

Wszystkie materiały drewniane oraz drewnopochodne mają prawo, ze względu na swoje naturalne właściwości, pracować/zmieniać wymiary w określonych tolerancjami zakresach. Na zachowanie w/w materiałów wpływ mają czynniki takie jak: wilgotność powietrza, temperatura otoczenia, odległość od źródła ciepła. W skrajnych przypadkach, gdy na materiał oddziałuje bezpośrednio źródło ciepła o temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza, ze względu na powstałe naprężenia termiczne, dopuszczalne są pęknięcia.

 1. Drewno naturalne

W przypadku blatów z drewna litego oraz drewna litego połączonego z naturalnym linoleum Forbo lub występować mogą odchyłki wymiarowe (długość, szerokość, grubość) oraz odchyłki prostoliniowości krawędzi i prostokątności.

Ze względu na specyficzne zastosowanie oraz obróbkę drewna litego dostosowującą materiał do przystosowania na blaty zastrzegamy sobie stosowanie norm wewnętrznych, które Klient akceptuje w momencie zakupu. Normy tyczą się wyrobu gotowego, zwanego dalej produktem.

I. Odchyłki od nominalnego wymiaru: ± 20 mm

II. Odchyłki grubości w zakresie >12 <=25: ± 2 mm12 xtagstartz=25: ± 2 mm12 xtagstartz=25: ± 2 mmxtagstartz/p>

Transport

Informujemy, iż usługę dostawy i/oraz montażu świadczy podmiot zewnętrzny.

Firma Deskwise nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Paczki oraz zawartość (dotyczy głównie produktów typu biurko) powinny być obejrzane w obecności dostawców, a wszelkie niezgodności koniecznie zawarte w protokole dostawy firmy transportowej. Szczególną uwagę zwrócić należy na blat biurka (duża paczka) oraz kolumny elektryczne (mała paczka). Protokół ten stanowi podstawę do dalszych działań reklamacyjnych.