Dowiedz się jak skutecznie pracować na stojąco.

Dowiedz się jak skutecznie pracować na stojąco.

Jak nauczyć się pra­co­wać na sto­jąco w ciągu 30 dni.

W świe­cie wir­tu­al­nym bar­dzo popu­larne stało się powie­dze­nie
„Sie­dze­nie to nowe palenie”.

Czy to prawda, czy fałsz?

Sze­roki zakres badań w Ame­ryce w tym kie­runku poka­zał, że dłu­gie sie­dze­nie w ciągu dnia jest odpo­wie­dzialne za pod­stępne powsta­wa­nie cichych zabój­ców
ruj­nu­ją­cych ludz­kie orga­ni­zmy.

W rezul­ta­cie dopro­wa­dza­jąc do śmierci. Naj­groź­niejsi z nich to: cho­roby serca, cukrzyca, oty­łość, a nawet kilka rodza­jów raka.

The more we sit the worse it is. The lon­ger the dura­tion of sit­ting, the more nega­tive the impact on our car­dio­va­scu­lar health. ” – Dr Suzanne Ste­in­baum

Osoby, które wyszły z śro­do­wi­ska pracy na sto­jąco w bar­dzo szyb­kim cza­sie schudną, będą bar­dziej pro­duk­tywne, będą zara­żać innych dosko­na­łym humo­rem i zre­du­kują ból ple­ców.

Aby umoż­li­wić Ci szyb­kie, przy­jemne i pro­ste prze­kształ­ca­nie trybu pracy ze sta­tycz­nego w dyna­miczny (z sie­dzą­cego na sto­jący), przed­sta­wiam kilka spraw­dzo­nych przez Ame­ry­ka­nów pro­po­zy­cji:

Nie spiesz się.

Jeśli nie czy­ta­łeś arty­kułu Don Fois z New Yor­ker Maga­zine o jego 30-to dnio­wym wyzwa­niu- eks­pe­ry­men­cie, pod­czas któ­rego stał on przez całe dnie (nawet w restau­ra­cji, kinie i teatrze), prze­czy­taj, bo warto. Pisze on, że miał okropne skur­cze nóg, ale ćwi­cze­nia roz­cią­ga­jące bar­dzo mu pomo­gły. Ponad to schudł 2,5 kg i miał najbar­dziej pro­duk­tywny mie­siąc w swo­jej karie­rze.

Dzia­łaj z grupą ludzi.

Jeśli mię­dzy pra­cow­ni­kami powsta­nie pozy­tywna rywa­li­za­cja, pt. „kto pra­cuje na sto­jąco naj­wię­cej godzin”, zro­dzi się moty­wa­cja, by być najbar­dziej wytrwa­łym.

Zacho­waj odpo­wied­nią syl­wetkę.

 • pierś wypięta do przodu
 • ramiona ścią­gnięte do tyłu
 • broda skie­ro­wana do góry, a głowa nie jest odchy­lona do przodu, Twoje uszy powinny być nad ramio­nami

Pozy­cja przy kom­pu­te­rze.

 • moni­tor powi­nien znaj­do­wać się na wyso­ko­ści Two­ich oczu, nie­za­leż­nie od tego, czy sie­dzisz czy sto­isz. 
 • odle­głość oczu od moni­tora powinna wyno­sić tyle, co jego prze­kątna (1 inch = 2,54 cm)
 • kla­wia­tura powinna być na pozio­mie Two­ich bio­der, a łok­cie przy ciele
 • w przy­padku lap­topa, gdy wła­ściwa pozy­cja jest nie­moż­liwa do osią­gnię­cia, pomyśl o doku­pie­niu zewnętrz­nej kla­wia­tury i myszy
Prawidłowa stojąca postawa

30-sto dniowe wyzwa­nie

Są dwie drogi w tym wyzwa­niu.
Opcja pierw­sza jest reko­men­do­waną pro­po­zy­cją dla ambit­nych, ale też spraw­niej­szych fizycz­nie ludzi.
Druga opcja może poprze­dzać pierw­szą, jeśli nie czu­jesz się na siłach, by zacząć pracę w pełni na sto­jąco.

Obo­jęt­nie, którą drogę wybie­rzesz, naj­waż­niej­sza zasadą jest to, że musisz się ruszać (zmie­niać pozy­cję, roz­cią­gać się, pod­ska­ki­wać, tań­czyć co 20 minut. Eksperci prze­ko­nują, że ludz­kie ciało jest stwo­rzone, aby się ruszać, nie sie­dzieć. Więc kiedy korzy­stasz z biu­rek sto­jących, poru­szasz się cały dzień.

Opcja pierw­sza: użyj sto­ją­cego biurka lub sto­jąco – sie­dzą­cego biurka.

Opcja pierw­sza jest naj­lep­sza dla ludzi, któ­rzy posia­dają regu­lo­wane biurka sto­jące, ponie­waż łatwo mogą zmie­niać pozy­cję z sie­dzą­cej na sto­jącą.

Zanim zaczniesz pracę na sto­jąco, zaopatrz się w bar­dzo wygodne obu­wie. Wyso­kie obcasy mogą zre­du­ko­wać czas pracy w pozy­cji sto­jącej, a nawet prze­kre­ślić Twój plan pracy na sto­jąco. Ważna jest rów­nież odpo­wied­nia mata na podło­dze, aby wyeli­mi­no­wać zmę­cze­nie, ból i skur­cze mię­śni.

Tydzień 1. Nie siedź dłu­żej niż 20 min przy biurku. Wyko­rzy­staj do tego powiadomienie w tele­fo­nie lub światło panelu sterującego, przy­po­mni Ci on o zmia­nie pozy­cji. 
Zielone - prawidłowa pozycja
Pomarańczowe - zmień pozycję 

Jak długo powi­nieneś stać? Tak długo jak Ci wygod­nie. Ale pamię­taj, to wyzwa­nie jest mara­to­nem, a nie sprin­tem. Wystar­czy, że zaczniesz od kilku minut.

Tydzień 2. Wydłuż czas pracy w pozy­cji sto­jącej o 10 minut. Zacz­nij naci­skać na sie­bie bar­dziej i dodaj wię­cej ruchu, gdy sto­isz, na przy­kład:

 • wspię­cia na palce
 • przy­siady, rów­nież na jed­nej nodze
 • pozy­cje yogi
 • kroki taneczne
 • roz­cią­ga­nie mię­śni

Roz­cią­ga­jące i siłowe ćwi­cze­nia, które możesz wyko­rzy­stać pra­cu­jąc przy biurku, znaj­dują się na końcu strony.

Tydzień 3. Zmiana pozy­cji z sie­dzą­cej na stro­jącą powinna stać się u Cie­bie rutyną. Zacz­nij od wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści, które nie wyma­gają wiel­kiego sku­pie­nia, takich jak roz­mowa przez tele­fon. Zaadop­tują Cię one do pracy na sto­jąco, tak byś z cza­sem wyko­ny­wał coraz trud­niej­sze zada­nia.

Tydzień 4. W tym momen­cie powi­nieneś posia­dać już przy­zwy­cza­je­nie do zmiany pozy­cji co 20 minut i stać co naj­mniej pół dnia w pracy. Rów­nież w domu pró­buj wyko­ny­wać wię­cej czyn­no­ści na sto­jąco i ruszaj się.

Siedź przy biurku, ale co 20 minut wyko­naj któ­rąś z poniż­szych aktyw­no­ści fizycz­nych:

 • roz­cią­gaj się
 • spa­ce­ruj
 • wyko­nuj ćwi­cze­nia

Na efekty aktyw­nych prze­ryw­ni­ków pod­czas pracy nie będziesz musiał cze­kać długo. Poprawi się Twoje samo­po­czu­cie, kon­dy­cja fizyczna, pro­duk­tyw­ność i kre­atyw­ność.

Plan wprowadzenia pozycji stojącej
Plan Deskwise

Pomyśl, że sta­nie pod­czas pracy pozwoli Ci na jesz­cze wię­cej.

Powrót do blogu